Gebruiksvoorwaarden Earn-e B.V. - wve

Gebruiksvoorwaarden
Earn-e B.V.

Artikel 1 Algemeen
De besloten vennootschap Earn-e B.V. is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 73330264 en
is gevestigd aan de Westervoortsedijk 73, 6827 AV te Arnhem, hierna: Earn-e B.V.. Earn-e B.V. is de aanbieder
van de Earn-e applicatie waar Gebruiker gebruik van kan maken. Door gebruik te maken van de Earn-e applicatie
gaat Gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.
Gebruiker dient deze voorwaarden te accepteren voordat zij gebruik kan maken van de Earn-e applicatie. Als
Gebruiker niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoekt Earn-e B.V. Gebruiker de Earn-e applicatie
verder niet te gebruiken. Earn-e B.V. raadt iedereen aan die gebruik maakt van de Earn-e applicatie de
voorwaarden geregeld door te nemen ingeval van wijzigingen.
Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd,
blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen
worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg
of situaties die niet geregeld zijn in deze voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest
van deze voorwaarden.
Door de Earn-e applicatie te gebruiken stemt Gebruiker in dat Earn-e B.V. door middel van berichtgeving
(waaronder tevens elektronische communicatie) communiceert over de diensten. Indien over de applicatie
gesproken wordt, wordt hier tevens onder verstaan de energiemonitor, energie-applicatie en desktopversie (online)
data-analyse portaal.

Artikel 2 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

Earn-e B.V. gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker. Verwerking van persoonsgegevens zal
uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van Earn-e B.V.. Earn-e B.V. zal de
persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer
informatie is te vinden in het Privacy statement van Earn-e B.V..

Artikel 3 Gebruik van de Earn-e applicatie

1. Earn-e B.V. spant zich in de Earn-e applicatie ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Alle diensten worden
uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Gebruiker heeft toegang tot de Earn-e applicatie nadat
Gebruiker een account heeft aangemaakt.
2. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op haar account en/of de
Earn-e applicatie plaatst dan wel laat plaatsen. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens
onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker Earn-e B.V. onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken.
Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account
aanpassen.
3. Earn-e kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of
functies van de applicatie zoals onder meer, maar niet beperkt tot, het aanmaken van een account, het voltooien
van een verificatieproces en/of het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.

Artikel 4 Verplichtingen bij het gebruik van de Earn-e applicatie
1. Gebruiker heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Earn-e applicatie.
Gebruiker is verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van de Earn-e
applicatie. Gebruiker dient zich te onthouden van het gebruik van de Earn-e applicatie:
a. om handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparatuur of andere processen te gebruiken om
de binnen de Earn-e applicatie gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen;
b. op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of
de openbare orde;
c. het kopiëren van (onderdelen van) de Earn-e applicatie van Earn-e B.V.,
d. om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van Earn-e B.V..
2. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Earn-e B.V. gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door
Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te
verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. Earn-e B.V. komt het recht toe Gebruiker
de toegang tot de Earn-e applicatie te ontzeggen en/of het gebruik van de Earn-e applicatie te beëindigen.
3. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform
bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.
4. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Earn-e
applicatie gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.
5. Elke Gebruiker dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van de applicatie.
6. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord, tenzij anders aangegeven.
7. Gebruiker is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en
om het account te allen tijde up to date te houden.
8. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden
te verstrekken. Indien een Gebruiker vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake
is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Gebruiker per direct contact op te nemen met Earn-e. Gebruiker
is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij Gebruiker kan aantonen
dat hij/zij niet nalatig is geweest (het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens).

Artikel 5 Toegang

1. Earn-e B.V. biedt enkel en alleen het gebruik van de Earn-e applicatie aan. Earn-e B.V. heeft nimmer
verantwoordelijkheid over en/of invloed op de uitvoering van de aangeboden diensten door een derde partij, zoals
een netbeheerder of energieleverancier.
2. Alle weergegeven informatie en getallen op de Earn-e applicatie zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.
3. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Earn-e B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik
van de Earn-e applicatie tijdig worden verstrekt aan Earn-e B.V..
4. Earn-e B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Earn-e B.V. is uit
gegaan van door Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid
voor Earn-e B.V. bekend was.

Artikel 6 Beschikbaarheid Earn-e applicatie
Earn-e B.V. staat er niet voor in dat de diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Earne
B.V. streeft ernaar om zich in te spannen om de Earn-e applicatie en de toegang tot de Earn-e applicatie voor
zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige
beschikbaarheid van de Earn-e applicatie. Earn-e B.V. is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar
bestaat voor het foutloos functioneren van de Earn-e applicatie en het gebruik van de Earn-e applicatie op te
schorten. Earn-e B.V. is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een
doeltreffend functioneren van de Earn-e applicatie te kunnen waarborgen.

Artikel 7 Notice en takedown
Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Earn-e B.V. of derden en/of onrechtmatig handelen
door Gebruiker, is Earn-e B.V. gerechtigd om dat deel van de Earn-e applicatie per direct af te sluiten of Gebruiker
uit te sluiten van het gebruik. Earn-e B.V. zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct
verwijderen. In geen geval is Earn-e B.V. aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten
gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

Artikel 8 Storingen en reparatie
Indien en voor zover Gebruiker last heeft van een storing en/of de applicatie niet goed geïnstalleerd is of niet werkt,
kan Gebruiker gebruik maken van hulp op afstand. Gebruiker kan hiervoor contact opnemen via de
contactgegevens via de website van Earn-e of via hulp@earn-e.com.

Artikel 9 Betaling
1. Het recht om gebruik te maken van de Earn-e applicatie is onderworpen aan een periodieke vergoeding die
Gebruiker verschuldigd is voor het algeheel gebruik maken van de diensten van Earn-e B.V.. De inhoud hiervan en
de daarop van toepassing zijnde voorwaarden worden voor het aangaan van de overeenkomst met Earn-e B.V.
aan Gebruiker ter beschikking gesteld.
2. Indien Gebruiker niet aan haar (betalings)verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst of deze
voorwaarden voldoet, is Earn-e B.V. gerechtigd de overeenkomst te beëindigen en/of het gebruik van de Earn-e
applicatie op te schorten, dan wel te beëindigen.

Artikel 10 Beperking aansprakelijkheid
1. Gebruiker vrijwaart Earn-e B.V. vanaf het moment dat Gebruiker zich eerst bedient van de Earn-e applicatie voor
alle ontstane schade, behoudens opzet of grove schuld zijdens Earn-e B.V..
2. Earn-e B.V. is niet aansprakelijk of gehouden voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door de
Netbeheerder.
3. Earn-e B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste)
informatie op de Earn-e applicatie of die van gelinkte websites of applicaties.
4. Indien het uitvoeren van de dienstverlening leidt tot aansprakelijkheid van Earn-e B.V. jegens Gebruiker, is die
aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Earn-e B.V. in rekening gebrachte kosten
ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan redelijke kosten gemaakt ter beperking of
voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en
de wijze van herstel.
5. In geen geval is Earn-e B.V. verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de
Earn-e applicatie en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van
de Earn-e applicatie of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van Gebruiker.
6. Earn-e B.V. staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Earn-e
B.V. verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
7. Earn-e B.V. is niet aansprakelijk voor het feit dat Gebruiker de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig
heeft ontvangen. Nimmer is Earn-e B.V. aansprakelijk indien Gebruiker zijn inlog- en/of accountgegevens niet op
een veilige plaats heeft bewaard.
8. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Earn-e B.V. vervallen indien deze niet
binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Earn-e B.V.. Elke vordering tot schadevergoeding jegens
Earn-e B.V. dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of
redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke
vordering te vervallen.

Artikel 11 Overmacht
1. Earn-e B.V. is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen niet kan
nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt
als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, (i) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers, (ii)
gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv)
elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door:
cybercriminaliteit en hacking), (vi) brand, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene
vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Earn-e B.V. en (xi) overige situaties die naar het oordeel
van Earn-e B.V. buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend
verhinderen.
3. Earn-e B.V. heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming
verhindert, intreedt nadat Earn-e B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 12 Overeenkomst met de netbeheerder en energieleverancier
Earn-e B.V. biedt uitsluitend een Earn-e applicatie aan waar Gebruiker gebruik van kan maken en heeft geen
invloed op de afspraken en overeenkomst tussen een Gebruiker en de netbeheerder en tussen Gebruiker en zijn
energieleverancier. De netbeheerder is te allen tijde verantwoordelijk voor de uitvoering van de dienst. Gebruiker
is zelf verantwoordelijk voor verstrekken van juiste en volledige informatie aan de netbeheerder en
energieleverancier. Eventuele gevolgen van de onjuistheid en/of onvolledigheid hiervan komt voor rekening en
risico van Gebruiker.

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten

1. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van Earne
B.V., alsmede op de goede naam van Earn-e B.V.. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van
de Earn-e applicatie, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Earn-e
applicatie berusten uitsluitend bij Earn-e B.V. en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.
2. Gebruiker heeft een niet-exclusief recht om de Earn-e applicatie persoonlijk en voor privégebruik te gebruiken.
3. De software van de Earn-e applicatie blijft te allen tijde het eigendom van Earn-e B.V. De software werkt alleen
in combinatie met het abonnement dat door Gebruiker afgesloten dient te zijn, en conform het doel waarvoor de
applicatie is bedoeld. Het is Gebruiker verboden om elke aanduiding in verband met de intellectuele
eigendomsrechten van Earn-e of enig wettelijk verplichte (merk) tekens, of aanduidingen zoals de CE-markering
van de Earn-e applicatie onleesbaar te maken, te wijzigen of te verwijderen of wijzigen.

Artikel 14 Algemene (verkoop)voorwaarden
Op het gebruik van de Earn-e applicatie zijn tevens de algemene (verkoop)voorwaarden van Earn-e B.V. van
toepassing. Ingeval zaken niet expliciet geregeld zijn in deze gebruiksvoorwaarden wordt verwezen naar de (inhoud
van) de algemene (verkoop)voorwaarden van Earn-e B.V.

Artikel 15 Klachten
1. Indien Gebruiker niet tevreden is over de diensten die via de Earn-e applicatie van Earn-e B.V. worden
aangeboden is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de
betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via hallo@earne.
com met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Earn-e B.V. de klacht in
behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.
Gebruiksvoorwaarden Pagina 5 van 5
3. Earn-e B.V. zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk
reageren op de klacht.
4. Storingen en/of problemen als gevolg van onjuist gebruik komen voor rekening en risico van Gebruiker.

Artikel 16 Wijzigingen
Earn-e B.V. heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig aan te passen. Gebruiker wordt hiervan zo spoedig mogelijk
op de hoogte gesteld. In elk geval kan Gebruiker de gewijzigde voorwaarden op www.earn-e.com inzien.

Artikel 17 Geschilbeslechting

1. Op de rechtsverhouding tussen Earn-e B.V. en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
2. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijkt te zijn, blijven Partijen gebonden
aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige en/of onverbindende bepaling(en) vervangen door een
verbindende bepaling waarvan de strekking zoveel mogelijk hetzelfde is als de te vervangen bepaling(en), in het
kader van deze voorwaarden.
3. Alle geschillen tussen Earn-e B.V. en Gebruiker worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank
Gelderland, locatie Arnhem tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Arnhem, 1 januari 2021