privacy statement EARN-E - wve

Privacy statement
Earn-e B.V.

Privacy statement Earn-e B.V.
Dit is het privacy statement van de besloten vennootschap Earn-e B.V., hierna: Earn-e B.V.. Earn-e B.V. is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 73330264 en is gevestigd aan de Westervoortsedijk 73, 6827 AV te Arnhem. In dit
document wordt uitgelegd hoe Earn-e B.V. omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw
persoonsgegevens betracht Earn-e B.V. de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verkrijging persoonsgegevens:
Indien u gebruik maakt van de diensten van Earn-e B.V., verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Earn-e B.V., of
worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle
gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Naast geïdentificeerde
persoonsgegevens kan gebruik gemaakt worden van geanonimiseerde gegevens waarmee gegevens herleid kunnen worden
naar persoonsgegevens.

Categorieën persoonsgegevens
Earn-e B.V. verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
– Contact- en NAW-gegevens;
– Financiële gegevens;
– Accountgegevens, waaronder tevens uw wachtwoord en gebruikersnaam;
– Locatievoorzieningen;
– Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Doel van de verwerking
De persoonsgegevens die door Earn-e B.V. verwerkt worden, hebben ten doel om:
– Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
– Het uitvoeren van haar diensten;
– Verbeteren van de dienstverlening;
– Het verrichten van betalingen;
– Nakomen van wettelijke verplichtingen;
– Het doen van marketing en communicatie uitingen;
– Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van de app;
– Verbeteren van de website/applicatie door middel van het analyseren van bezoekersgedrag;
– Het versturen van nieuwsbrieven;
– Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Grondslag verwerking
Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke
verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv)
gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Earn-e B.V. worden persoonsgegevens verwerkt. Earn-e B.V.
verwerkt uitsluitend gegevens die Earn-e B.V. noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat
zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor
het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Earn-e B.V. bent aangegaan. Ook kunnen er
persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de app en/of website https://earn-e.com indien u hiervoor
toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking
Algemene voorwaarden Pagina 2 van 4
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die Earne
B.V. biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke
doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat
toestemming te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn

De door Earn-e B.V. verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een
langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard
conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Zolang u een
account hebt bij Earn-e B.V. worden uw persoonsgegevens bewaard.

Verwerking door derden
Earn-e B.V. deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een
overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op Earn-e
B.V. kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens
worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld
worden zijn:
– De ingeschakelde bezorgdienst(en), ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en locatiegegevens.
– De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens
die verwerkt worden zijn financiële gegevens.
– De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die
verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
– Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens
die verwerkt worden zijn de energiedata, locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
– Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die
verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.

Beveiliging van Persoonsgegevens
Earn-e B.V. neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de
stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua
waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en
organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Disclaimer app en/of website

Door het gebruiken van de app en/of website stemt u in met de disclaimer. Earn-e B.V. behoudt zich het recht voor te allen
tijde de inhoud van haar app en/of website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de
app en/of website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de app en/of website is met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Earn-e B.V.
aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de
app en/of website. Het gebruiken van deze app en/of website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker
van de app en/of website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de app en/of
website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Earn-e B.V. voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Cookieverklaring
Earn-e B.V. maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine
tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers
efficiënter te maken. Earn-e B.V. mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk
zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies
te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in
mogelijkheid.
De cookies die Earn-e B.V. gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.
Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft
te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken
kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere
cookies mogen worden geplaats (no-follow).
Op de website van Earn-e B.V. worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden
geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en
regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat Earn-e B.V. informatie niet kan koppelen aan een
natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via hallo@earn-e.com.

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen
aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie.
Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw
browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies
verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy
instellingen aanpassen.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn
verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens
omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten van betrokkenen
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
– Recht op inzage;
Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens
en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
– Recht op rectificatie;
U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
– Recht op gegevenswissing.
Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
– Recht op beperking van de verwerking;
Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact
op met Earn-e B.V.
– Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Earn-e B.V., in een
gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Earn-e B.V. over te
dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
– Recht van bezwaar;
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen
bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Earn-e B.V. staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van
dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en
rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een
rechtsvordering.

Klacht
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Earn-e B.V. met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde
rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website, per e-mail hallo@earn-e.com of telefonisch via 06 81
93 54 73. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Earn-e B.V. u om een kopie van uw
identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter
bescherming van uw privacy. Earn-e B.V. zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren.
Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt
hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/
tip-ons.

WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u
verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de
review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen
website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het
geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken
deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische
en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht
voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur
toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens
zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Wijzigingen Privacy Statement
Earn-e B.V. kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd
daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de
wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de
hoogte.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 10 maart 2022.