Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • WVE B.V.: gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
 • Wederpartij: degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard;
 • Leverancier: een leverancier van gas en/of elektriciteit;
 • Ondernemer: de onderneming als omschreven in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Wederpartij of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 • Overeenkomst buiten de verkoopruimte: iedere overeenkomst tussen Ondernemer en Wederpartij, die:
  1°. wordt gesloten in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de handelaar en de Wederpartij op een andere plaats dan de verkoopruimte van de handelaar of waarvoor door de Wederpartij een aanbod is gedaan onder dezelfde omstandigheden;
  2°. wordt gesloten in de verkoopruimte van de handelaar of met behulp van een middel voor communicatie op afstand, onmiddellijk nadat de Wederpartij persoonlijk en individueel is aangesproken op een plaats die niet de verkoopruimte van de handelaar is, in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de handelaar en de Wederpartij; of
  3° wordt gesloten tijdens een excursie die door de handelaar is georganiseerd met als doel of effect de promotie en de verkoop van zaken of diensten aan de Wederpartij;
 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij een Wederpartij zaken of diensten verwerft in verband met een overeenkomst buiten de verkoopruimte, en deze zaken of diensten door de Ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde partij en de Ondernemer;
 • Inkoopovereenkomst: overeenkomst tussen Wederpartij en één of meer leveranciers, waarbij de Wederpartij van Leverancier(s) gas- en/of elektriciteit koopt;
 • Wederpartij: degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard;
 • Dag: kalenderdag;
 • Volmacht: machtiging van Wederpartij aan WVE B.V. om overeen gekomen zaken eenmalig te behartigen.
 • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de wederpartij ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft.

Artikel 2 – Identiteit van de volmachtgever

Besloten vennootschap handelend onder de naam: W.V.E. B.V.

Vestigings- & bezoekadres: Tarweweg 3, 6534 AM Nijmegen
Telefoonnummer: 024-2020959 (lokaal tarief)
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
E-mail: info@wve.nl
KvK-nummer: 91184711
Btw-identificatienummer: NL865575423b01

Artikel 3 – Algemene bepalingen

3.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst buiten verkoopruimte tussen Ondernemer en Wederpartij.

3.2       Voordat de overeenkomst buiten verkoopruimte wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Ondernemer voordat de overeenkomst buiten verkoopruimte wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de Ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.3       Indien de overeenkomst buiten verkoopruimte elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst buiten verkoopruimte wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst buiten verkoopruimte wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.4       Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Wederpartij zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

4.1       Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2       Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.

4.3       Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

5.1       De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2       Indien de Wederpartij het aanbod (langs elektronische weg) heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld (langs elektronische weg) de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Wederpartij zich terugtrekken.

5.3       Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Wederpartij elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4       De Ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst buiten verkoopruimte. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.5       De Ondernemer zal uiterlijk bij levering van zaak of dienst aan de Wederpartij de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de Wederpartij de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Wederpartij van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 2. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 3. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst buiten verkoopruimte;
 4. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 5. indien de Wederpartij een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

5.6       In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

6.1       De Wederpartij die handelt als consument kan een overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van 14 (veertien) dagen is verstreken, na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

6.2       Als de Wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Ondernemer.

6.3       Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Wederpartij,

6.4       Indien de Wederpartij herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de Wederpartij de Ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de Ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

6.5       De Wederpartij draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

 1. a) de Ondernemer de Wederpartij de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 2. b) de Wederpartij niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

6.6       Als de Wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 7 – Verplichtingen van de Ondernemer bij herroeping

7.1       Als de Ondernemer de melding van herroeping door de Wederpartij op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

7.2       De Ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Wederpartij heeft gebruikt, tenzij de Wederpartij instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Wederpartij.

7.3       Als de Wederpartij heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 8 – De prijs

8.1       Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

8.2       In afwijking van het vorige lid kan de Ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

8.3       Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

8.4       Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Ondernemer dit bedongen heeft en:

 1. a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. b) de Wederpartij de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

8.5       De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 9 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

9.1       De Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

9.2       Een door de Ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Wederpartij op grond van de overeenkomst tegenover de Ondernemer kan doen gelden indien de Ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

9.3       Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Wederpartij bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst

Artikel 10 – Levering en uitvoering

10.1     De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

10.2     Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 11 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging  

Opzegging:

11.1     De Wederpartij kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

11.2     De Wederpartij kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

11.3 De Wederpartij kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de Ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

11.4     Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

Duur:

11.5     Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Wederpartij na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 12 – Betaling

12.1     Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Wederpartij de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

12.2     De Wederpartij zal nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Wederpartij geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

12.3     De Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.

12.4     Indien de Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Ondernemer is gewezen op de te late betaling en de Ondernemer de Wederpartij een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. De Ondernemer kan ten voordele van de Wederpartij afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 13 – Klachtenregeling

13.1     De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

13.2     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer.

13.3     Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

13.4     De Wederpartij dient de Ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 14 – Volmacht

14.1     De Wederpartij geeft middels ondertekening van het formulier ‘Machtiging afsluiten leveringsovereenkomst energie’ een volmacht aan de Ondernemer om namens haar:

 1. a) contracten voor de afname van producten dan wel voor de levering van diensten aan te gaan, deze te beheren en te beëindigen;
 2. b) de bestaande leveringsovereenkomsten tussen leverancier en de Wederpartij namens haar op te zeggen;
 3. c) het wijzigen van de inhoud van de leveringsovereenkomst van de Wederpartij

14.2     De Ondernemer zal doen wat redelijkerwijs mogelijk is om deugdelijk onderzoek te verrichten naar de Wederpartij en te beoordelen of deze kan worden aangemerkt als consument dan wel handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

14.3     De Wederpartij geeft toestemming aan Ondernemer voor het ontvangen, inzien en wijzigen van gegevens waaronder o.a. aansluitgegevens, meetgegevens, facturatiegegevens, contactgegevens en overige gegevens die van belang zijn om de Wederpartij te begeleiden.

14.4     Ondernemer verwerkt de door de Wederpartij verstrekte (persoons)gegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

14.5     De uitvoering van de (rechts)handelingen voor de Wederpartij op basis van de volmacht geschiedt uitsluitend voor rekening en risico van de Wederpartij.

14.6     Ondernemer zal zorg dragen dat alle toepasselijke wet- en regelgeving wordt nageleefd in het kader van de aan hem verstrekte volmacht.

14.7     De Wederpartij verklaart bij ondertekening van het formulier ‘Machtiging afsluiten leveringsovereenkomst energie’ dat er momenteel geen andere volmachten van soortgelijke aard door haar aan derden zijn uitgegeven.

14.8     Deze volmacht treedt in werking op het moment van ondertekening en blijft van kracht tot het met de datum waarop de nieuwe leveringsovereenkomst eindigt.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

15.1 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Wederpartij zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 16 – Rol van WVE B.V. als bemiddelaar

16.1 WVE B.V. fungeert uitsluitend als bemiddelaar tussen de Wederpartij en de Leverancier(s). WVE B.V. streeft ernaar om de Wederpartij te ondersteunen bij het vinden van geschikte aanbiedingen voor gas en/of elektriciteit van Leveranciers. De rol van WVE B.V. is die van een onafhankelijke tussenpartij die de belangen van de Wederpartij behartigt door het faciliteren van de keuze en het overstapproces.

16.2 Door gebruik te maken van de diensten van WVE B.V., erkent de Wederpartij dat er geen contractuele relatie tot stand komt tussen de Wederpartij en WVE B.V. met betrekking tot de levering van gas en/of elektriciteit. Elke overeenkomst voor de levering van gas en/of elektriciteit wordt uitsluitend gesloten tussen de Wederpartij en de desbetreffende Leverancier.

16.3 WVE B.V. is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeenkomsten tussen de Wederpartij en de Leverancier(s), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de kwaliteit, de veiligheid, de wettelijkheid of de levering van de door de Leverancier(s) te leveren gas en/of elektriciteit.

16.4 WVE B.V. verplicht zich om de Wederpartij te voorzien van accurate en up-to-date informatie over de aanbiedingen van de Leverancier(s). Echter, WVE B.V. garandeert niet de precisie, volledigheid, betrouwbaarheid of tijdigheid van dergelijke informatie en accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in deze informatie.

16.5 De Wederpartij erkent dat de uiteindelijke keuze voor een specifieke Leverancier en aanbieding zijn eigen verantwoordelijkheid is. WVE B.V. biedt ondersteuning bij het maken van deze keuze door informatie en advies te verstrekken, maar de beslissing ligt volledig bij de Wederpartij.